foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapraszamy do internatu.....

STATUT INTERNATU

 

Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania udostępnione są miejsca w internacie.

 

Postanowienia ogólne:

1)    internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania,

2)    internat jest placówką koedukacyjną,

3)    internat planuje i realizuje swoje zadania współdziałając ze sobą, rodzicami wychowanków oraz wychowankami poprzez ich przedstawicieli (samorządy),

4)    bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Szkoły,

5)    internatem kieruje kierownik internatu.

 

Zadania internatu:

1)    internat pełni funkcje opiekuńczą i wychowawczą w czasie odbywania przez wychowanków nauki w Szkole oraz stwarza wychowankom optymalne warunki bytowe służące osiągnięciu pożądanych efektów dydaktyczno – wychowawczych,

2)    do zadań internatu w szczególności należy:

a.    zapewnienie wychowankom zakwaterowania,

b.   zapewnienie wychowankom całodziennego, odpłatnego wyżywienia..

c.    zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych,

d.    zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

e.    kształtowanie właściwych postaw wychowanków,

f.     stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki,

g.    wdrażanie do samodzielnego wykonywania niewielkich prac porządkowo – gospodarczych,

h.    kształtowanie kultury osobistej, wdrażanie do przestrzegania i zasad moralnych,

i.     wyrabianie zaradności życiowej, rozwijanie samodzielności i samorządności,

j.     wyrabianie nawyków stałej troski o własny stan zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu.

k.    kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności,

l.     przygotowanie wychowanków do uczestniczenia w życiu społeczeństwa i w rodzinie własnej,

m.  kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do przyrody i tradycji narodowych.

 

Organizacja pracy w internacie:

1)    internat prowadzi działalność w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole, 

2)    pracą internatu kieruje kierownik powołany przez Dyrektora,

3)    pracownicy pedagogiczni internatu tworzą radę wychowawczą ,

4)    internat również zatrudnia pracowników administracyjno – obsługowych,

5)    wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.

6)    podziału na grupy wychowawcze dokonuje kierownik internatu w porozumieniu z wychowawcami grup i samorządem,

7)    liczba wychowanków w jednej grupie wychowawczej wynosi 35 – 40 wychowanków,

8)    wymiar czasu pracy wychowawczej z jedną grupą  wychowanków wynosi 49 godzin zegarowych tygodniowo,

9)    opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca lub wychowawcy grup,

10)  internat sprawuje opiekę nad młodzieżą również w godzinach nocnych (2230 – 630),

11)  wychowawcy pełnią dyżury zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,

12)  wszyscy mieszkańcy internatu tworzą samorząd internatu,

13)  podstawową komórkę samorządu stanowi grupa wychowawcza,

14)  pracą samorządu kieruje demokratycznie wybrana Młodzieżowa Rada Internatu,

15)  Młodzieżowa Rada Internatu opracowuje plany pracy i opiniuje ogół spraw opiekuńczo – wychowawczych, podejmuje w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom,

16)  Młodzieżowa Rada Internatu reprezentuje ogół wychowanków, uczestniczy w planowaniu i realizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej, poręcza za wychowanków (wg potrzeby).

 

4.         Dokumentacja podstawowa w internacie to:

1)     plan pracy opiekuńczo – wychowawczej internatu (roczny),

2)     dzienniki zajęć grup wychowawczych,

3)     księga ewidencji wychowanków,

4)     księga wyjazdów i wyjść wychowanków,

5)     plan (grafik) dyżurów pracowników pedagogicznych,

6)     plan i tematyka hospitacji kierownika internatu,

7)     księga protokołów rady wychowawczej.

 

5.         Dokumentacja pomocnicza w internacie to:

1)     plan pracy Młodzieżowej Rady Internatu,

2)     plan pracy sekcji działających w internacie,

3)     zeszyt raportów codziennej obecności wychowanków.

 

6.         Rozkład (porządek) dnia w internacie:

 

630               pobudka

630 – 730        toaleta poranna

645 – 720        śniadanie

do 800          sprzątanie pokoi mieszkalnych

730 – 750        dyżurni wykonują przydzielone czynności

750               wyjście do szkoły na I lekcję!!!!

845               wyjście do szkoły na II lekcję!!!

930               wyjście do szkoły na III lekcję!!!

1330 – 1545        obiad

do 1630                               czas wolny

1630 – 1645        przygotowania do nauki własnej

1645 – 1845        nauka własna

1845 – 1915        kolacja

1845 – 2100        czas wolny

o 2100           zamykane są drzwi do internatu

o 2130           mieszkańcy przebywają na swoich piętrach, opuszczają świetlicę i klatki schodowe

do 2130         można zgłaszać dodatkową godzinę nauki ( jeżeli czas przeznaczony na naukę własną był odpowiednio wykorzystany)

do 2130                   toaleta wieczorna

2130 – 2150        dyżurni wykonują przydzielone czynności

2150 – 2200        przygotowania do ciszy nocnej

2200 – 630           cisza nocna

 

7.         Pracownicy internatu:

1)     internat zatrudnia:

a.    pracowników pedagogicznych: kierownika internatu i nauczycieli – wychowawców internatu (zwanych dalej wychowawcami),

b.   pracowników administracyjno-obsługowych,

2)    pracownicy pedagogiczni internatu są członkami Rady Pedagogicznej Szkoły.

3)    wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad grupą wychowanków. Współdziała z młodzieżą w realizacji zadań grupy oraz jest rzecznikiem spraw wychowanków.

4)    do obowiązków wychowawcy internatu należy przede wszystkim:

a.    kierowanie codziennym życiem i pracą grupy,

b.   zapewnienie opieki i warunków zdrowotnych wychowankom,

c.    udzielenie wychowankom pomocy i rad w sprawach osobistych i szkolnych,

d.    czuwanie nad postępami w nauce, a w razie potrzeby organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabe wyniki w nauce,

e.    utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas, nauczycielami szkoły i rodzicami wychowanków,

f.     codzienne organizowanie czasu wolnego wychowanków,

g.    kierowanie pracą samorządu grupy,

h.    ocenianie zachowania poszczególnych wychowanków oraz osiągnięć całej grupy,

i.     opieka nad przydzielonymi sekcjami istniejącymi w internacie,

j.     prezentowanie spraw wychowanków na posiedzeniach rady wychowawców i wobec kierownika internatu,

k.    podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uzupełnianie i aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności,

l.     stosowanie nowoczesnych metod i środków pedagogicznych,

m.  staranne i regularne prowadzenie wymaganej dokumentacji,

n.    szczególna dbałość o powierzony do użytku majątek internatowy,

o.    codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie higieny i właściwych stosunków międzyludzkich.

 

8.    Rada Wychowawców internatu:

1)     radę wychowawców tworzy: kierownik internatu oraz wychowawcy,

2)     w posiedzeniach rady wychowawców może uczestniczyć dyrektor, wicedyrektor oraz w uzasadnionych przypadkach inni nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

3)     rada wychowawców odbywa posiedzenia zgodnie z rocznym planem oraz doraźnie w miarę potrzeb,

4)     w posiedzeniach rady wychowawców, dotyczących spraw wychowanków mogą uczestniczyć przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu,

5)     do zadań rady wychowawców należy w szczególności:

a.    opracowanie planu pracy opiekuńczo – wychowawczej,

b.     inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej,

c.    wnioskowanie i opiniowanie kar w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom,

d.    organizowanie posiedzeń szkoleniowych,

e.    dokonywanie analiz i oceny działalności opiekuńczo – wychowawczej i gospodarczej internatu, ustalenie propozycji i wniosków na przyszłość.

 

9.    Samorząd w internacie:

1)     wszyscy wychowankowie internatu tworzą samorząd,

2)     podstawowym ogniwem samorządu w internacie jest grupa wychowawcza,

3)     pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków Zarządu samorządu Internatu zwany dalej Młodzieżową Radą Internatu,

4)     wychowankowie grupy wybierają spośród siebie zarząd grupy, zwanej dalej samorządem grupy, w skład którego wchodzą: przewodniczący oraz 3 lub 4 członków,

5)     samorząd grupy wybierany jest w wyborach jawnych, bezpośrednich na początku każdego roku szkolnego (na okres jednego roku),

6)     do zadań samorządu grupy należy w szczególności:

a.    inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podwyższenia wyników nauczania i pracy opiekuńczo – wychowawczej w grupie,

b.    dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy,

c.     koordynowanie prac wykonywanych przez wychowanków grupy oraz ich ocena przed grupą,

d.    regulowanie wewnętrznego życia grupy, rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody,

e.    organizowanie imprez dla grupy oraz dla wszystkich mieszkańców w ramach czasu wolnego,

f.     reprezentowanie opinii członków grupy wobec wychowawcy grupy oraz kierownika internatu,

7)     ogół mieszkańców internatu na jego terenie i poza nim reprezentuje Młodzieżowa Rada Internatu,

8)     Młodzieżową Radę Internatu wybiera się wówczas, gdy istnieją w internacie co najmniej dwie grupy wychowawcze,

9)     Młodzieżowa Rada Internatu wybierana jest na ogólnym zebraniu wychowanków internatu w wyborach jawnych i bezpośrednich,

10)  skład Młodzieżowej Rady Internatu wybierany lub uzupełniany jest na początku każdego roku szkolnego (w miarę potrzeb),

11)  w skład Młodzieżowej Rady Internatu wchodzą przedstawiciele wszystkich grup wychowawczych ,

12)  Młodzieżowa Rada Internatu wybiera spośród siebie przewodniczącego, jednego lub dwóch zastępców, sekretarza, kronikarza i skarbnika,

13)  skład Młodzieżowej Rady Internatu może być w ciągu roku szkolnego zmieniony lub uzupełniony,

14)  Młodzieżowa Rada Internatu tworzy sekcje zajmujące się określonymi dziedzinami życia w internacie,

15)  do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy:

a.    współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo – wychowawczej oraz gospodarczej internatu,

b.   koordynowanie samorządowej działalności wychowanków,

c.    zgłaszanie postulatów i wniosków do kierownika internatu oraz Dyrekcji Szkoły w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo – wychowawczej internatu,

d.    występowanie z wnioskami o nagrody i wyróżnienia,

e.    współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych, będących w dyspozycji internatu,

f.     organizowanie życia kulturalnego w internacie,

g.    organizowanie pomocy w nauce,

h.    wykazywanie troski o czystość, porządek i estetykę pomieszczeń w internacie,

i.     kształtowanie nawyków sanitarno – higienicznych i porządkowych,

j.     poręczenie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia.

 

10.     Prawa i obowiązki wychowanka internatu:

1)   Wychowanek internatu ma prawo do:

a.    zakwaterowania na miarę możliwości internatu,

b.   odpłatnego całodziennego wyżywienia,

c.    opieki zdrowotnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

d.    korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień,

e.    korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie,

f.     wypoczynku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w internacie w ramach czasu wolnego,

g.    uczestnictwa – w porozumieniu z wychowawcą i za zgodą rodziców oraz Dyrekcji Szkoły – w zajęciach sportowych, artystycznych organizowanych poza internatem i poza Szkołą,

h.    odwiedzania domu rodzinnego i przyjmowania osób odwiedzających, na terenie internatu, za wiedzą i zgodą wychowawcy lub kierownika internatu,

i.     współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu,

j.     wyjść i wyjazdów z internatu po dopełnieniu obowiązujących formalności,

k.    jawnej oceny swojego postępowania,

l.     poszanowania uczuć oraz tajemnicy korespondencji,

m.  uczestnictwa w życiu społecznym internatu, Szkoły, w pracach samorządu internatu i działalności stowarzyszeń kół zainteresowań itp.

n.    do kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu.

2)    Wychowanek internatu ma obowiązek:

a.    zachowania się w sposób godny ucznia i wychowanka w każdej sytuacji,

b.   wykorzystywać jak najefektywniej czas i warunki do nauki, udzielać pomocy koleżeńskiej w nauce,

c.    współudziału w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy wychowawcze,

d.   organizowania i współudziału w organizowaniu pracy i wypoczynku mieszkańców internatu w ramach czasu wolnego,

e.    przestrzegania ustalonego rozkładu dnia i tygodnia, a zwłaszcza godzin powrotu do internatu, pory posiłków i nauki własnej,

f.     dbać o higienę osobistą i zdrowie,

g.   utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń oraz otoczenia internatu,

h.   uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu i Szkoły,

i.     pełnienia dyżurów w internacie,

j.     dbania o pomieszczenia i ich wyposażenie oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej w przypadku zniszczenia sprzętu,

k.    regularnego uiszczania opłat za wyżywienie i miejsce w internacie, do 10 dnia każdego miesiąca,

l.     zgłaszania wyjść i wyjazdów z internatu oraz powrotów do internatu kierownikowi lub wychowawcom,

m.  chodzenia w internacie w miękkim obuwiu,

n.   bezwzględnego przestrzegania przepisów ppoż. i BHP, w tym nie używania m.in. urządzeń grzejnych, grzałek itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi,

o.   przestrzegania tolerancji i zasad moralnych we wzajemnych kontaktach koleżeńskich,

p.   wykonywania poleceń kierownika internatu, wychowawców, samorządu,

q.   dbać o powierzone klucze,

r.    rozliczenia się, nie później niż w ostatnim dniu pobytu w internacie, ze sprzętu, kluczy i pomieszczeń, za które był odpowiedzialny,

s.    przestrzegania postanowień Regulaminu Internatu, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

3)    Wychowankom internatu zabrania się:

a.    picia alkoholu, palenia papierosów oraz używania narkotyków,

b.   wprowadzania do internatu bez wiedzy wychowawców osób postronnych oraz osób nietrzeźwych,

c.    samowolnej zmiany pokoi, przenoszenia mebli i urządzeń,

d.    przetrzymywania drogocennych przedmiotów i większych sum pieniędzy,

e.    przyjmowania gości będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

 

11.     Za wzorową postawę wychowanka, właściwe zachowanie oraz dobre wyniki w nauce wychowanek może otrzymać:

1)     wyróżnienie w postaci pochwały od wychowawcy lub kierownika internatu wobec grupy lub na apelu,

2)     pochwałę z odnotowaniem w dokumentacji wychowanka,

3)     nagrody rzeczowe, dyplomy uznania,

4)     list pochwalny do rodziców lub opiekunów.

 

12.      Za naruszenie zasad współżycia w internacie uczeń może być ukarany poprzez:

1)    upomnienie w rozmowie indywidualnej z wychowawcą lub kierownikiem internatu,

2)    dodatkowe prace porządkowe w internacie,

3)    dodatkowe dyżury w internacie i wokół internatu,

4)    upomnienie ustne wobec grupy od wychowawcy lub kierownika internatu,

5)    rozmowa ostrzegawcza z kierownikiem internatu o wydaleniu z internatu,

6)    nagana z ostrzeżeniem wydalenia z internatu odnotowana w dokumentacji ucznia z powiadomieniem rodziców,

7)    wydalenie czasowe z internatu na okres miesiąca, semestru i dalszy pobyt warunkowy,

8)    wydalenie z internatu.

 

13.      O usunięcie wychowanka z internatu wnioskuje rada wychowawców internatu oraz wychowawca klasy z możliwością uczestniczenia Młodzieżowej Rady Internatu.

 

14.     Wychowanek może być usunięty z internatu z powodu:

1)    rezygnacji z dalszej nauki w szkole

2)    skreślenia wychowanka z listy uczniów szkoły

3)    spożywanie alkoholu na terenie internatu i poza nim

4)    zażywanie narkotyków i środków odurzających na terenie internatu i poza nim

5)    rozpowszechniania narkotyków i środków odurzających na terenie szkoły i poza nią

6)    znęcanie się- fizyczne i psychiczne nad koleżankami i kolegami

7)    udowodnienia kradzieży, udowodnienia usiłowania kradzieży lub celowego zniszczenia rzeczy stanowiących mienie internatu, koleżanek lub kolegów

8)    wulgarnego odnoszenia się do nauczycieli, wychowawców, pracowników internatu, kolegów i koleżanek

9)    rażącego naruszenia regulaminu internatu

 

15.     Decyzję o skreśleniu wychowanka z listy mieszkańców internatu podejmuje Dyrektor na wniosek rady wychowawczej internatu.

 

16.     Wychowanek usunięty z internatu nie może przebywać na terenie internatu.

 

17.     Od decyzji o usunięciu z internatu uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły.

 

18.     Internat współdziała z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków w zakresie:

1)    postępów w nauce,

2)    problemów wychowawczych i opiekuńczych,

3)    problemów materialnych i organizacyjnych internatu,

4)    wysokości stawki żywieniowej.

 

19.     W internacie funkcjonuje monitoring. Zapis monitoringu przechowywany jest w rejestratorze przez 30 dni. Za przechowywanie zapisu odpowiedzialny jest kierownik internatu.

 

20.     Przy internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonuje stołówka szkolna.

 

21.     Z wyżywienia w stołówce szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie zamieszkujący w internacie, pozostali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i pracownicy szkoły.

 

22.     Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych może zorganizować świetlicę.

Copyright © 2020 Internat ZSP Tychowo Rights Reserved.